o firmie iso rodo oferta kontakt plan podziału

autoryzowany
dealer

RODO

ENCO Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Kolejowej 36, działając jako Administrator Danych informuje, że od 25 maja 2018r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osуb fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych- RODO oraz ustawa o ochronie danych osobowych(Dz.U. Z 2018r. poz. 1000)

Ochrona i bezpieczeństwo danych naszych pracownikуw, klientуw i kontrahentуw jest dla Spуłki najwyższym priorytetem.

Kluczowym zadaniem jest zagwarantowanie prawidłowego realizowania praw osуb, ktуrych dane dotyczą.
Administratorem danych osobowych jest ENCO Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Kolejowej 36, kod pocztowy 44-200.

Zgodnie z art. 5 RODO przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami:

 • legalności – dane osobowe są przetwarzane przy spełnieniu wszystkich wymogуw prawa, w tym w szczegуlności posiadania jednej z podstaw przetwarzania, o ktуrych mowa w art. 6 i 9 RODO;
 • rzetelności – dane są przetwarzane przy dopełnieniu zgodności z prawem na każdym etapie przetwarzania;
 • przejrzystości – charakter operacji przetwarzania danych osobowych wykonywanych przez administratora musi być jasny dla osуb, ktуrych dane dotyczą;
 • ograniczenia celu– dane są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposуb niezgodny z celami dla ktуrych zostały zebrane;
 • minimalizacji danych– dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne przy realizacji celуw, dla ktуrych są przetwarzane;
 • prawidłowości – dane są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, ktуre są nieprawidłowe w świetle celуw ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 • ograniczenia przechowywania– dane są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, ktуrej dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celуw, dla ktуrych dane te są przetwarzane.
 • integralności i poufności– dane są przetwarzane w sposуb zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środkуw technicznych lub organizacyjnych;
 • rozliczalności – Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisуw RODO i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych na podstawie RODO, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do danych osobowych (w tym prawo do uzyskania kopii danych),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposуb,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji kiedy w Państwa ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Administrator gromadzi dane osobowe osуb fizycznych w ramach swojej działalności, w tym od:

 • pracownikуw i wspуłpracownikуw,
 • kontrahentуw,
 • klientуw i innych kontaktуw biznesowych,
 • naszych dostawcуw lub odbiorcуw, klientуw i innych kontaktуw biznesowych,
 • osуb, ktуre kontaktują się z nami w dowolny sposуb (w tym ubiegających się o pracę).

Spуłka jako Administrator gromadzi dane osobowe, ktуre Państwo nam dobrowolnie ujawniają:

 • kontaktując się z nami,
 • składając u nas zamуwienie,
 • odwiedzając naszą siedzibę,
 • podając nam swoje dane kontaktowe za pośrednictwem wizytуwki lub w inny sposуb, w tym w sposуb automatyczny – informacje zawarte w plikach cookies1)

Administrator może zbierać od Państwa dane osobowe, takich jak imię i nazwisko, płeć, stanowisko, identyfikacja fotograficzna, adres e-mail, numer telefonu, adres domowy lub służbowy oraz inne dane kontaktowe, szczegуły Państwa zainteresowań, komunikaty z Państwem (w tym notatki z rozmуw telefonicznych lub spotkań).

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • dostarczanie Państwu informacji o produktach oraz spełnianie Państwa prуśb o produkty,
 • przekazywanie odpowiedzi na Państwa pytania,
 • prowadzenie promocji i marketingu,
 • wysłanie wiadomości e-mail,
 • komunikowanie się z Państwem i osobami trzecimi,
 • zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem i przepisami,
 • inne cele biznesowe, w tym: negocjowanie, zawieranie i wykonywanie umуw oraz ich rejestrowanie i rozliczanie.

W oparciu o dostępne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa podejmujemy ochronę Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub wykorzystaniem, przypadkową utratą i nieupoważnionym dostępem, nieuprawnioną modyfikacją lub ujawnieniem.

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak będą one potrzebne do celуw określonych powyżej. Czas ten może rуżnić się w zależności od Państwa kontaktуw z nami. Jeżeli nie będzie uzasadnionej potrzeby przechowywania Państwa danych, zostaną one usunięte.

Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych przyznają określone prawa osobom fizycznym w odniesieniu do danych osobowych na ich temat, ktуre posiada Administrator. Jeśli chcieliby Państwo przykładowo zażądać kopii danych osobowych, ktуre przechowujemy na Państwa temat lub zażądać poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych, prosimy o wysyłanie pisemnych wnioskуw na adres Administratora.

Prawidłowość i aktualność posiadanych przez Administratora informacji i danych jest dla nas bardzo ważna. Nieścisłe lub niekompletne informacje mogą mieć wpływ na nasze kontakty
z Państwem.

 

1 Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, ktуre przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swуj unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę.

Serwis stosuje sesyjne pliki (cookies) – pliki te są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki).

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plikуw (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plikуw (cookies) w urządzeniu końcowym.

Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektуrych funkcji strony internetowej serwisu.

Pliki (cookies) z ktуrych korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.