o firmie iso rodo oferta kontakt plan podziału

autoryzowany
dealer

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA(ZSZ)

ENCO Sp. z o.o. w Rybniku świadczy usługi w zakresie sprzedaży materiałów eksploatacyjnych do maszyn górniczych (w tym łożysk), oraz w zakresie wierceń, odmetanowania kopalń i innych robót górniczych w branży górniczej i zapewnia, że usługi realizowane przez ENCO są zgodne z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004 ze szczególną troską o dobro klienta i jego wymagań oraz stan środowiska naturalnego przy jednoczesnym:

  • Zapewnieniu właściwej skuteczności realizacji usług z uwzględnieniem aktualnego kontekstu organizacji,
  • Dążeniu do stałej poprawy stanu BHP i zapobiegania wypadkom przy pracy chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • Spełnieniu zobowiązań dotyczących zgodności, przepisów prawnych i innych wymagań mających zastosowanie
  • Zapewnieniu odpowiednich zasobów i środków do wdrażania tej polityki
  • Podnoszeniu i doskonaleniu kwalifikacji pracowników, ich zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronę środowiska

W oparciu o powyższe założenia realizowane są następujące cele strategiczne ENCO:

  • Utrzymanie sprzedaży materiałów eksploatacyjnych oraz dalszy rozwój działalności w branży górniczej ze szczególnym uwzględnieniem usług wiertniczych i odmetanowania
  • Zmniejszenie szkodliwości działań firmy w zakresie ochrony środowiska i BHP w zakresie usług górniczych
  • Poszerzenie zasobów kadrowych i sprzętowych.

Najwyższe kierownictwo uwzględniając kontekst organizacji zobowiązuje się również do ciągłego doskonalenia ZSZ, podnoszenia jego skuteczności, poprawy środowiskowych efektów działalności na coraz bardziej wymagającym rynku oraz do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń.

Polityka ZSZ jest uzgodniona z przedstawicielami pracowników ENCO Sp. z o.o. oraz zakomunikowana i znana wszystkim pracownikom pracującym w imieniu ENCO Sp. z o.o. oraz publicznie dostępna, a jej zasady wprowadzane w funkcjonowanie każdego stanowiska pracy.

Dokumenty: